Cloud

Pravila o privatnosti i zaštiti podataka

Img

1. Dječji vrtić Sovice (OIB : 68600809945; Adresa : Gornji Mihaljevec 16, 40306 Macinec, u daljnjem tekstu: vrtić, poštuje privatnost i štiti osobne podatke svojih korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu suradnju, a čije osobne podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju. Pravila o privatnosti i zaštiti podataka opisuju svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar vrtića.

Njima se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima vrtića, kao i zakonskim propisima i standardima. U cilju osiguranja transparentne obrade podataka, vrtić želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad osobnim podacima. Pravilima privatnosti osiguravamo prikladnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

2. CILJEVI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima vrtić ostvaruje poslovnu suradnju:

 • koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
 • kako prikupljamo osobne podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • koliko dugo ih pohranjujemo i s kime ih dijelimo;
 • koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo
 • tko je voditelj obrade podataka

3. NAČELA

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se vrtić pridržava prilikom obrade osobnih podataka.

Ustanova osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

S obzirom na korisnike, zaposlenike, poslovne partnere i druge te njihova prava, vrtić će obrađivati osobne podatke sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva njihova prava. Vrtić će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka te će pružiti sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati i uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava sukladno relevantnim propisima. Vrtić će osigurati informacije korisnicima, zaposlenicima, poslovnim partnerima i drugima kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Korisnici, partneri, zaposlenici te druge povezane osobe će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznate sa svim relevantnim informacijama.
Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Vrtić upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe. Uz ograničenje pohrane vrtić osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju korisnika i drugih povezanih osoba samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija. Vrtić osigurava transparentnu obradu osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da korisnici o svakoj promjeni svojih osobnih podataka odmah obavijeste vrtić. Kroz komunikacijski proces s korisnicima se može zatražiti ispravak ili brisanje netočnih podataka. Vrtić prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima pristupaju djelatnici ovisno o njihovim ovlaštenjima i radnim mjestima, te druge pravne osobe isključivo na temelju legitimnog interesa vrtića i ako su nužni u svrhu ispunjenja ugovornih obveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade osobnih podataka. Vrtić primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, ima implementirane sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

4. OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

U okviru svoga poslovanja Ustanova može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresirane strane:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

Korisnici:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)

Kandidati za zapošljavanje:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)
 • rezultati testiranja

Bivši i sadašnji zaposlenici:

 • svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),
 • podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.),
 • podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.).

Vanjski suradnici i poslovni partneri:

 • kontakt podaci (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • podaci iz životopisa (primjerice: podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.),
 • podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uvjeta ulaska u Republiku Hrvatsku ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

U slučaju nedavanja potrebnih osobnih podataka koje vrtić traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između vrtića i korisnika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima, natječajima ili edukacijama.

5. NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Vrtić može osobne podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i email komunikaciju, Vašim ispunjavanjem bilo koje prijavnice, naših anketa ili upitnika, javljanjem na oglas za posao ili druge edukacije, kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom Vaše izravne komunikacije sa zaposlenicima vrtića , uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem web stranice ili emaila.

6. SVRHA

Vrtić može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • ugovaranje i korištenje usluga koje vrtić pruža
 • ispunjenje svojih obveza iz ugovora o korištenju usluga vrtića;
 • ponuda usluga vrtića na tržištu;
 • analiza i administriranje stranice i nadzora upotrebe stranice;
 • unaprjeđenje usluga vrtića,
 • mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama;
 • upravljanje odnosima s korisnicima i drugim osobama u obavljanju svojih usluga;
 • odabir kandidata za zapošljavanje ili druge edukacije;
 • za marketinške aktivnosti

7. OSNOVE

Vrtić obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:

 • izvršavanje ugovora o prodaji usluga vrtića ili drugog ugovora sklopljenog između korisnika, poslovnog partnera i vrtića ;
 • informiranje korisnika, poslovnih partnera, zaposlenika ili drugih osoba povezanih vrtićem
 • za pružanje usluge korištenja internet stranice 
 • u statističke svrhe,
 • radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između korisnika i vrtića,
 • radi dijeljenja osobnih podataka s članicama i trećim osobama u skladu s ovim Pravilima privatnosti,
 • radi provedbe postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja,
 • tiskane ili online ankete
 • za obradu vaših upita
 • radi ispunjavanja pravnih obveza vrtića

8. KOLIKO DUGO POHRANJUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke pohranjujemo do dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih obveza, a najdulje prema sljedećim kriterijima: Osobne podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza pohranjujemo prema propisanim rokovima, Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje usluga, pohranjujemo u trajanju ugovornog odnosa; Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete privolu, otkažete ugovor iili nakon određenog razdoblja neaktivnosti. Osobni podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtjeva čuvanje podataka. Po isteku rokova pohrane, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

9. DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Vrtić može na temelju svog legitimnog interesa dijeliti osobne podatke između članica, koje ih također mogu obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprečavanja zlouporaba, poboljšanja proizvoda i usluga ili na temelju Vaše suglasnosti.. Vrtić može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama isključivo u sljedećim slučajevima:

Ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona; Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača, odnosno izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu vrtića pri čemu vrtić osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sam; Ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora s korisnicima, poslovnim partnerima, zaposlenicima ili drugim osobama; U slučaju promjene vlasničke strukture povezanih društava vrtića u budućnosti, moguće je da vrtić prenese osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama radi obavljanja poslovanja na temelju privole ispitanika.

Takve treće osobe uključuju:

Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske, financijske institucije s kojima vrtić surađuje, dobavljače koje vrtić angažira radi obavljanja usluga u ime vrtića , za izvršenje obveza iz ugovora s korisnicima i ostalim osobama povezanih s vrtićem, agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima vrtić ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti usluge koje vrtić pruža.

10. OBRADA PODATAKA

Voditelj obrade podataka je ravnatelj vrtića (Manuela Škvorc) kojoj se možete javiti na e-mail adresu [email protected].

Skip to content