Cloud

Pravni dokumenti

Img

Zakoni

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o ustanovama

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Obiteljski zakon

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) na snazi od 28.05.2022

Podzakonski akti

NACIONALNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE.pdf 

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručni suradnika u dječjim vrtićima

Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću

Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću

Pravilnik o sigurnosti igračaka

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Predškolski odgoj s programskim usmjerenjima njege, odgoja, zaštite i rehabilitacije djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi

Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje strucnog ispita odgojitelja.pdf

Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Skip to content